Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolaki (523/1999), 10§ ja 24§

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkko- ja mobiilipalvelumme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Turku Food & Wine Fest Oy (Jatkossa TFWF OY) kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien TFWF OYn verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöön. Jos palveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, kyseisiä palveluita ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. TFWF OY voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Henkilötietojen käsittely

TFWF OY kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

TFWF OY voi käsitellä henkilötietoja käyttäjätilien luomiseen, verkkopalveluiden käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; verkkopalveluiden käytön tilastoimiseen; käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille; TFWF OY muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen; verkko- ja mobiilipalveluiden sekä muiden TFWF OYn tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TFWF OY on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. TFWF OYn henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki Henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Mikäli Käyttäjä ei halua, että Käyttäjän henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoitus tästä voidaan antaa sähköpostiosoitteeseen info@foodandwineturku.com

Kehittääkseen verkko- ja mobiilipalveluitaan TFWF OY voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten MailChimpiä ja Googlen palveluita.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

TFWF OY ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkko- ja mobiilipalveluissa, kuten kommentoimalla palveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. TFWF OY ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

TFWF OY ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkko- ja mobiilipalveluiden sisällä, sekä palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

TFWF OY voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkko- ja mobiilipalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. TFWF OY voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. TFWF OY jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. TFWF OY ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

TFWF OY voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkko- ja mobiilipalveluiden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

TFWF OY voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa TFWF OY tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

TFWF OY ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty TFWF OY verkkopalveluihin, kuten sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan / TFWF OY asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain TFWF OY työntekijöille sekä TFWF OY yhteistyökumppaneille, joille TFWF OY on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka TFWF OY tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. TFWF OY tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. TFWF OY voi myös tilapäisesti sulkea verkko- ja mobiilipalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

TFWF OY voi käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen sivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Verkkopalveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa Verkkopalveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi TFWF OY voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

Verkko- ja mobiilipalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai aineistoa, jotka saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä TFWF OY vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat TFWF OY rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. TFWF OY tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta TFWF OY mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, TFWF OY voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Verkko- ja mobiilipalveluiden tarjoamista tai TFWF OYn liiketoimintaa.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

TFWF OY voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkko- ja mobiilipalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalveluissa. Jatkamalla palveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä TFWF OY alla olevaa osoitetta käyttäen:

Y-tunnus: 2821647-9
Postiosoite: Kuninkaankartanonkatu 10 A 26 TURKU Varsinais-Suomi, 20810, Suomi

Sähköposti: info@foodandwineturku.com